Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Camerasuper.nl

1.1

 • Onder “Consument” wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Camerasuper.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Onder originele factuur/originele kassabon wordt verstaan: de originele factuur/kassabon van de aankoop via Internet of in één van onze winkels. Een pin- of creditcardbon of bankafschrift geldt niet als originele factuur of kassabon maar kan wel aangewend worden om via een filiaal een kopie kassabon op te vragen.
 • Onder “ruilen” wordt verstaan: De Consument die zonder opgaaf van redenen het gekochte artikel kan retourneren. Camerasuper.nl zal hiervoor geen kosten in rekening te brengen. De termijn van acht dagen begint te lopen vanaf het moment dat het artikel in het bezit van de Consument is.
 • Onder “herroepingsrecht” wordt verstaan: bij een verkoop op afstand (Internet aankoop) acht de wetgever het noodzakelijk de consument een 'bedenktijd' van zeven werkdagen te gunnen waarbinnen deze het gekochte artikel zonder opgaaf van redenen kan retourneren. Camerasuper.nl zal hiervoor geen kosten in rekening brengen anders dan de verzendkosten. De termijn van zeven werkdagen begint te lopen vanaf het moment dat het artikel geleverd is, of in geval van dienstverlening, bij het sluiten van de overeenkomst.
  Onder “originele afgiftebewijs” wordt verstaan: het document dat de consument overhandigd krijgt in een Camerasuper filiaal indien de consument zijn defecte artikel achter laat ter reparatie in een Camerasuper filiaal. Dit document dient als bewijs voor de Consument dat deze het artikel in overleg heeft achter gelaten in het Camerasuper filiaal. Camerasuper wordt hiermee geen eigenaar van het artikel.
 • Onder “prijsopgavengrens” wordt verstaan: de grens die gehanteerd wordt indien de prijsopgave van een reparateur onder de aangegeven grens valt, zal de reparatie zonder verstuurde prijsopgave aan de Consument gerepareerd worden. Liggen de kosten boven deze grens dan zal er een schriftelijke prijsopgave aan de Consument gestuurd worden waarop de Consument zijn keuze voor al dan niet repareren voor de aangegeven prijs, kenbaar kan maken. Reparateur gaat pas over tot actie na deze schriftelijke reactie van de Consument.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Consument naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Camerasuper.nl is ingestemd.

1.5 De internetsite van Camerasuper.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

1.6 Camerasuper.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Camerasuper.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Consument deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Camerasuper.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Consument.

1.9 De website is voorbehoud van druk- en zetfouten.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de Consument tot het doen van een aanbod. Camerasuper.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Consument geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-button.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de Consument als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

 • de Consument geeft precies aan welk product en/of dienst hij wil kopen dan wel afnemen;
 • Camerasuper.nl heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht en deze offerte is door de Consument getekend en door Camerasuper.nl ontvangen;
 • de Consument heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) zijn via elektronische weg aan Camerasuper.nl verzonden en door Camerasuper.nl ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand:

 • in geval van een aanbod als bedoeld in 2.4 onder (1): op het moment dat het aanbod van de potentiële Consument door Camerasuper.nl uitdrukkelijk is aanvaard;
 • in geval van een aanbod als bedoeld in 2.4 onder (2): op het moment dat Camerasuper.nl een orderbevestiging aan de Consument heeft overhandigd;
 • in geval van een aanbod als bedoeld in 2.4 onder (3): op het moment dat een bevestiging per email is verzonden naar het door Consument opgegeven e-mailadres.
2.6 De Consument en Camerasuper.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Camerasuper.nl gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.


2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, reclame-uitingen, prijsvermeldingen, via internet mondeling, telefonisch, e-mail of enig ander communicatiemiddel, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Camerasuper.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzet- en assurantiebelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. De geldigheidsduur van aanbiedingen in de filialen en op de internetsite kunnen variëren.

3.3 Indien een aanbieding van Camerasuper.nl alleen voor een aankoop via de internetsite geldt, dan staat dit in de betreffende aanbieding vermeld.

3.4 De Consument is de prijs verschuldigd die Camerasuper.nl in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Camerasuper.nl worden gecorrigeerd.

3.5 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn voor rekening van de Consument. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld of wordt in de filialen kenbaar gemaakt. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt op de internetsite of in de filialen duidelijk aan de Consument gecommuniceerd.

3.6 Camerasuper.nl kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten, bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite of op andere wijze kenbaar worden gemaakt.


4. Betaling


4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden.


4.2 Camerasuper.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via schriftelijke mededelingen in de filialen van Camerasuper.nl

4.3 Van bepaalde betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van de Consument, alsook autorisatie, is voldaan. Deze voorwaarden staan op de internetsite vermeld of worden op andere wijze tijdig aan de Consument kenbaar gemaakt.

4.4 In het geval voor betaling wordt gekozen met behulp van een door een derde uitgegeven Consumentenkaart, credit card of, bij aankoop via de internetsite, met behulp van een elektronische betaalmethode, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Camerasuper.nl is geen partij in de relatie tussen de Consument en de kaartuitgever of bank.

4.5 In het geval door Camerasuper.nl een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.6 Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven EUR 2.000,- worden niet onder rembours bezorgd.

4.7 Bij niet of niet-tijdige betaling door de Consument is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.

4.8 Ten laste van de Consument komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Camerasuper.nl als gevolg van de niet nakoming door Consument van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.9 In geval van niet-tijdige betaling is Camerasuper.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Consument de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.


5. Levering en leveringstijd

 

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Camerasuper.nl ernaar om bestellingen die voor 12 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Camerasuper.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Consument wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door Camerasuper.nl zullen aan de Consument per e-mail of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven creditcard of Consumentenkaart, dient Camerasuper.nl de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Consument.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Consument. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan EUR 5.000,- Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Consument op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.


6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in een filiaal geldt dat ruilen is toegestaan binnen acht (8) werkdagen na levering bij een Camerasuper.nl filiaal, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Bij het ruilen dient het product, de originele verpakking en de bijgeleverde accessoires, compleet onbeschadigd en ongebruikt in het betreffende filiaal te worden aangeboden.
 • Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur/kassabon. Indien een Consument een beroep doet op de omruilgarantie zonder dat er sprake is van disfunctioneren van het product, dient de Consument de kosten van de aangebroken verbruiksonderdelen van het product, zoals cartridges van printers, op basis van de verkoopprijs aan Camerasuper.nl contant te voldoen.
 • Telefoonkaarten en belpakketten kunnen niet worden geruild.
 • Software of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 24 uur en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling (seal) niet is verbroken.
 


6.2 Voor zover een tegoedbon wordt uitgereikt, wordt daarbij de waarde van de feitelijke prijs, betaald ten tijde van de verkoop aan de Consument, van het betreffende product aangehouden, ten tijde van de omruiling. Tegoedbonnen kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. Voor een eventueel restbedrag na verzilvering van een tegoedbon ontvangt de Consument een nieuwe tegoedbon.

 

 

6.3 Uitgesloten van retour en omruiling:
 • Licentiegebonden producten, zoals navigatieapparatuur, spelcomputers zoals de Xbox en computers waar men zich voor dient te registreren;
 • Producten die enige verandering hebben ondergaan – in de breedste zin van het woord, bevuiling, beschadiging etc. - door toedoen van de Consument of derden. Bij een geschil heeft Camerasuper.nl te allen tijde het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruiling of terugbetaling van de aankoopprijs;
 • Hygiënische producten; alle producten bestemd voor lichamelijke verzorging in fysiek contact en overige producten waarvan de Consument in redelijkheid mag verwachten, dat deze nieuw zijn en niet eerder door derden zijn gebruikt.
 
6.4 Voor overeenkomsten met Consument die tot stand zijn gekomen via de internetsite of een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Consument het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, telefoonkaarten en belpakketten of andere gepersonifieerde producten.
 

 
6.5 Indien de Consument van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, de originele verpakking en de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan Camerasuper.nl worden aangeboden, dan draagt Camerasuper.nl zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de Consument aan Camerasuper.nl betaalde.
 

 
6.6 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument
 


 
7. Eigendomsvoorbehoud

 
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Consument over, nadat de Consument al hetgeen de Consument ter zake van enige overeenkomst met Camerasuper.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 

 
7.2 De Consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 


 
8. Garantie en aansprakelijkheid

 
8.1 Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Consument Camerasuper.nl binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan in kennis te stellen. Is de Consument een Consument dan komen hem de rechten toe zoals die in boek 7, titel 1, afdelingen 1-7 BW zijn opgenomen.
 

 
8.2 Camerasuper.nl beperkt haar aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot de factuurwaarde/kassabonwaarde exclusief afgesloten verzekeringen aan het product. Iedere overige of verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. Camerasuper.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 

 
8.3 In het geval de Consument via Camerasuper.nl een overeenkomst heeft gesloten voor een uitgebreide garantie (termijn of dekking), dan gelden ten aanzien van deze garantie primair de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard, onverlet de rechten die de Consument, indien Consument, op grond van de wet mocht hebben.
 

8.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
 • Indien het product buiten Nederland is aangekocht;
 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Camerasuper.nl of de fabrikant zijn verricht;
 • Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd;
 • indien de originele factuur/kassabon niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is;
 • indien het product niet volledig voldoet aan de door de fabrikant verstrekte productspecificaties;
 • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 
8.5 De Consument is gehouden Camerasuper.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Camerasuper.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Consument dienen te komen.
 

 
8.6 Het is mogelijk dat Camerasuper.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Camerasuper.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 


 
9. Reparaties

 
9.1 Bij reparaties waarvoor garantie geldt, dient Consument te allen tijde steeds uitdrukkelijk voorafgaand aan inlevering te melden dat aanspraak wordt gemaakt op garantie.
 

 
9.2 Reparaties aan producten waarvoor geen garantie geldt:
 

 • Camerasuper.nl berekent de kosten van reparaties door aan de Consument bij producten waarvoor geen garantie geldt;
 • Reparaties met een waarde tot aan de prijsopgavegrens, de verwachte maximale kosten voor de betreffende reparatie, worden hersteld zonder melding van kosten vooraf. Alle prijsopgavengrenzen zijn aangegeven in de reparatieapplicatie van Camerasuper.nl;
 • De prijsopgavegrens is inclusief onderzoekskosten maar exclusief transport- en administratiekosten gemaakt door Camerasuper.nl;
 • Als bij onderzoek blijkt dat de prijsopgavegrens wordt overschreden, dan wordt de reparatie pas na schriftelijke voorafgaande toestemming van consument voor de hogere prijs uitgevoerd;
 • Reparaties aan producten buiten de garantieperiode gekocht buiten Nederland;
 • Buiten Nederland gekochte producten kunnen ter reparatie worden aangeboden bij een vestiging van Camerasuper.nl in Nederland, als het product in Nederland te koop is of te koop is geweest.
9.3 Garantie op reparaties:
 • Op de tegen betaling uitgevoerde reparaties verleent Camerasuper.nl drie maanden garantie, tenzij op de reparatiebon anders staat vermeld;
 • Bij opnieuw optreden van hetzelfde defect binnen de genoemde reparatiegarantieperiode van drie maanden, worden alleen de onderdelen die bij de eerdere reparatie niet zijn vervangen, in rekening gebracht. Blijkt het defect een andere oorzaak te hebben, dan worden de reparatiekosten geheel aan Consument doorberekend;
 • Op defecten aan, tegen betaling, gerepareerde producten die zijn veroorzaakt door onheilen van buitenaf (bliksem, vochtschade, val- en/of stootschade etc.) wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk anders is vermeld.
9.4 Veilig stellen van gegevens bij/na reparaties:
 • Bij de uitvoering van reparaties kunnen opgeslagen gegevens of programma’s verloren gaan. Camerasuper.nl is niet gehouden tot, noch aansprakelijk voor, het veiligstellen van aanwezige gegevens en/of programma's. De consument dient zelf, voor aanvang van de reparatiewerkzaamheden, te zorgen dat dergelijke bestanden op zorgvuldige wijze zijn veiliggesteld. Ook voor het opnieuw invoeren van deze bestanden na de reparatie, is consument zelf verantwoordelijk en aansprakelijk;
9.5 Betaling en afhalen van reparaties:
 
 • Reparaties kunnen alleen op vertoon van het originele afgiftebewijs van Camerasuper.nl worden afgegeven;
 • Camerasuper.nl is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele afgiftebewijs van Camerasuper.nl de producten afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar is;
 • Bij verlies van het originele afgiftebewijs zal Camerasuper.nl de al dan niet gerepareerde producten uitsluitend afgeven op vertoon van een geldig legitimatiebewijs op naam van de persoon die volgens de administratie van Camerasuper.nl het te repareren product heeft afgegeven, waarbij degene die het product afhaalt voor ontvangst dient te tekenen.
9.6 Niet afgehaalde en al dan niet gerepareerde producten:
 • De Consument verplicht zich het ter reparatie aangeboden product uiterlijk twee maanden na dagtekening van de brief waarin staat vermeld dat het ter reparatie aangeboden product op de vestiging van Camerasuper.nl retour ontvangen is en kan worden afgehaald, af te halen. Bij verzuim zal de Consument per aangetekende brief, gericht aan het door de Consument opgegeven adres, een laatste termijn van nogmaals twee maanden na dagtekening van de brief worden gegeven om het gerepareerde produkt af te halen, waarna het gerepareerde product eigendom wordt van Camerasuper.nl 
 
10. Overmacht

 
10.1 In geval van overmacht is Camerasuper.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 

 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 


 
11. Intellectuele eigendom

 
11.1 De Consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Camerasuper.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 

 
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede –al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 

 
11.3 Het is de Consument verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Camerasuper.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
 


 
12. Persoonsgegevens

 
12.1 Camerasuper.nl zal de gegevens van de Consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
 

 
12.2 Camerasuper.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 


 
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 
13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

 
13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 

 
13.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Camerasuper.nl of overeenkomsten gesloten met Camerasuper.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
 


 
14. Geschillenregeling en beslechting

 
14.1 In afwijking van artikel 12 hebben Consumenten het recht een eventueel geschil inzake aanbiedingen van Camerasuper.nl of over de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met Camerasuper.nl, voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen.
 

 
14.2 Een geschil zoals in het vorige lid omschreven, wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de Consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen aan Camerasuper.nl schriftelijk heeft voorgelegd.
 

 
14.3 Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan Camerasuper.nl is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 

 
14.4 Wanneer de Consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Camerasuper.nl aan deze keuze gebonden. Wanneer Camerasuper.nl dat wil doen, zal de Consument binnen vijf (5) weken na een daartoe door Camerasuper.nl schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij dat ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Camerasuper.nl de keuze van de Consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is Camerasuper.nl gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 

14.5 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.