Garantie

- Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Consument Camerasuper.nl binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan in kennis te stellen. Is de Consument een Consument dan komen hem de rechten toe zoals die in boek 7, titel 1, afdelingen 1-7 BW zijn opgenomen.

- Camerasuper.nl beperkt haar aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot de factuurwaarde/kassabonwaarde exclusief afgesloten verzekeringen aan het product. Iedere overige of verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. Camerasuper.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

- In het geval de Consument via Camerasuper.nl een overeenkomst heeft gesloten voor een uitgebreide garantie (termijn of dekking), dan gelden ten aanzien van deze garantie primair de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard, onverlet de rechten die de Consument, indien Consument, op grond van de wet mocht hebben.

- Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

Indien het product buiten Nederland is aangekocht;
indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Camerasuper.nl of de fabrikant zijn verricht;
Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd;
indien de originele factuur/kassabon niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is;
indien het product niet volledig voldoet aan de door de fabrikant verstrekte productspecificaties;
indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
- De Consument is gehouden Camerasuper.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Camerasuper.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Consument dienen te komen.

- Het is mogelijk dat Camerasuper.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Camerasuper.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.